QUÈ ÉS LA FCT

Són pràctiques i estades formatives no laborals que realitza l’alumnat d’ensenyaments de Formació Professional, en centres de treball situats a prop dels centres on cursen els estudis, mitjançant un acord de col·laboració que subscriuen l’escola i l’empresa.

Les pràctiques a Centres de Treball (FCT) també es poden realitzar en empreses de fora del territori català.

Aquestes pràctiques i les estades formatives formen part del programa formatiu (curricular) d’aquests ensenyaments.

    A L’ALUMNE/A

 • El coneixement del món laboral i de l’empresa.

 • La possibilitat d’estar en contacte amb la tecnologia més avançada.


 • La complició de la formació professional, amb l’objectiu de capacitar-se per a la incorporació al món laboral.


 • L’obtenció duna formació adaptada a llocs de treballs específics.


 • L’acostament a la cultura d’empresa.


 • L’experiència al món laboral com a pas previ a la primera ocupació.


 • L’inici del seu historial professional acreditat al quadern de pràctiques.


 • La superació del crèdit de formació pràctica en centres de treball per a l’alumnat d’estudis postobligatoris.

    A L’EMPRESA

 • Captar futur personal qualificat.

 • Col·laborar en la formació del/de la jove aprenent/a.

 • Oferir l’accés del/de la jove estudiant/a a la seva primera ocupació.


 • Relacionar-se amb els centres educatius.


 • No implica serveis retributius ni vinculació laboral.

    QUÈ ÉS UN ACORD

És un acord, subscrit en model oficial, entre l’escola, l’alumne i l’empresa, amb l’objectiu que l’alumnat d’ensenyaments postobligatoris pugui realitzar pràctiques i estades formatives, no retribuïdes, que completin la seva formació al centre educatiu.

    COM S’ESTABLEIX

Com s’estableix un acord?

Un cop establertes les condicions entre l’escola i el centre de treball, s’ha d’emplenar i signar el model oficial d’acord, que l’autoritzarà el Servei de Programes i Projectes de Foment dels Ensenyaments Professionals de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial. Cadascuna de les parts implicades es queda amb una còpia de l’acord autoritzat.

    QUANT DUREN

Quant duren les pràctiques?

La durada de la formació en centres de treball serà la que estableixi el disseny curricular de l’ensenyament corresponent, organitzat en un temps de 4 hores diàries i 20 hores setmanals si es compaginen les pràctiques amb l’activitat al centre, o bé de 8 hores diàries fins a un màxim de 40 hores setmanals si es fan de manera intensiva.

    QUI POT FER PRÀCTIQUES

Quin alumnat pot fer aquestes pràctiques?

Tot lalumnat que estigui matriculat en programes de qualificació professional inicial, cicles formatius de formació professional específica, ensenyaments esportius, arts plàstiques i disseny i batxillerat en qualsevol de les seves modalitats.

    ESCOLES I CENTRES

Escoles i centres de treball que poden establir acords de pràctica

Tots els centres docents d’ensenyaments postobligatoris i escoles d’art, tant públiques com privades, de Catalunya, a més de totes les empreses, professionals i organismes que, afiliats a alguna cambra de comerç o algun col·lectiu empresarial, així com les diverses administracions e institucions públiques que hagin formalitzat un acord marc de col·laboració amb el Departament dEnsenyament.

    SOL·LICITAR PRÀCTIQUES

Com sol·licitar la realització de pràctiques FCT?

Per fer la sol·licitut primer de tot, en el semestre anterior d’iniciar les pràctiques, en el cas d’haver superat el semestre anterior, l’alumne/a ha de:

 

 1. Confirmar con Secretaria que pot realitzar la matricula d’aquesta assignatura “Formació en centres de treball (FCT)” segons l’itinerari formatiu superat fins el moment.

 2. Si és així, abans de realitzar la matricula, ha de contactar amb el Departament de FCT informant d’això a través del correu electrònic: fct@cedetecgroup.com


 3. A partir d’aquest primer contacte amb el Dept. FCT, es facilita a l’alumne/a un formulari d’entrevista inicial que ha de completar per informar sobre les seves dades i preferències per que així es pugui iniciar la gestió en el departament.

    DOCUMENTACIÓ A APORTAR

Quina documentació ha d’aportar els alumnes per als tràmits de pràctiques FCT?

Un cop realitzada la sol·licitud, l’alumnat ha de gestionar la documentació següent, externa al Centre, per al lliurament i la preparació dels tràmits de FCT:

 


 • Document de compromís de confidencialitat.


 • Document sobre l’estat de vacunació.


 • Document sobre la vacunació COVID19.

Aquesta documentació s’ha d’enviar al correu electrònic: fct@cedetecgroup.com

    CONTROL I SEGUIMENT

Control i seguiment de la FCT

 • En l’Escola:
  • El/la coordinador/a de formació professional.
  • Els/les tutors/es de pràctiques professionals.

 • En l’Empresa:

  • Una persona responsable (tutor/a d’empresa) que fa el seguiment junt amb el/la tutor/a de pràctiques professionals del centre educatiu.

 • En l’Administració:

  • La Unitat de Relacions Escola-Empresa del Servei de Programesiy Projectes de Foment dels Ensenyaments Professionals, que s’encarreguen d’autoritzar els acords i de donar el suport necessari per a fer el seguiment d’aquestes pràctiques.

    ASSEGURANCES

Assegurances

Les pràctiques i estades a les empreses tenen una cobertura per a l’alumnat que estigui matriculat i compleixi els requisits reglamentaris:

 • Assegurança escolar: Accidents escolars (lesions patides en activitats vinculades a la condició d’estudiant), malalties i infortunis familiars fins als 28 anys. Latenció sanitària serà oferta a través dels centres sanitaris públics i concertats.

 • Pòlissa d’assegurança d’accidents personals: Mort o invalidesa durant lactivitat ocupacional, així com in itinere. Per a l’alumnat d’ensenyaments secundaris postobligatoris que realitzin pràctiques en empreses.


 • Pòlissa dassegurança de responsabilitat civil i patrimonial: Danys corporals o materials soferts per terceres persones i causats, per acció o omissió de l’alumnat en pràctiques, cobrint les conseqüències econòmiques que es derivin. Cobreix tot l’alumnat dels centres públics de titularitat de la Generalitat de Catalunya.

És necessari tramitar la Targeta sanitària Europea en els desplaçaments a la Unió Europea.

Per a estades i pràctiques a les empreses del Principat d’Andorra, La Caixa de Seguretat Andorrana cobreix fins al 75% de la cobertura sanitària.

En cas d’accident o incident, aquest ha de ser comunicat a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial a través del coordinador territorial.

    QUADERN DE PRÀCTIQUES

Què és el quadern de pràctiques?

El quadern de pràctiques (en suport paper i/o telemàtic) ha d’incloure totes les dades de l’escola, l’empresa i l’alumne/a, i també les certificacions de matriculació, horari, durada i assistència, així com el pla d’activitats, els comunicats periòdics i l’avaluació de les pràctiques que l’alumne/a realitza a l’empresa. Aquest quadern queda en possessió de l’alumne/a un cop hagi finalitzat l’acord, perquè us serveixi com a currículum de la seva primera experiència en el món laboral.

    COM CONVALIDAR

Es poden convalidar les pràctiques FCT?

Sí, hi ha una sèrie d’exempcions segons l’experiència laboral de l’alumne/a que se’n pot atorgar una exempció parcial o total. Per conèixer el procés i la gestió d’aquest tràmit premi aquí.