VIES D'ACCÉS

Grau Mitjà

Tenen accés directe a aquest cicle de grau mitjà aquelles persones que compleixen algun del requisits següents:

 • Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria
 • Haver superat el curs específic per a l’accés als cicles de grau mitjà
 • Tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar
 • Haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP)
 • Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics
 • Haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI) o FP bàsica
 • Tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 17 anys l’any en què es realitza la prova.

Grau Superior

Tenen accés directe a aquest cicle de grau superior aquelles persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • Tenir el títol de batxillerat
 • Tenir el títol de tècnic/a superior o tècnic/a especialista
 • Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental
 • Haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari
 • Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys
 • Tenir el títol de tècnic de formació professional

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l’any natural en què es realitza la prova.

Curs Privat

Per realitzar una formació pròpia de CNTEC, s’ha de cumplir el següent requisit mínim, establert com a criteri del propi centre:

 • Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria o equivalent.

Es podrà valorar l’accés al curs sense aquest requisit a través d’una entrevista prèvia a la matriculació.